เว็บไซต์ละเมิดลิขสิทธิ์

เช่น http://www.domain.com

** ทางบริษัท ฯ ผู้ให้บริการจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหาย หรือการกระทำใดๆ อันเกิดจากการกระทำที่มิชอบด้วยกฎหมายทั้งปวง อันสืบเนื่องมาจากการโจรกรรมของข้อมูลต่าง ๆ การถูกแฮกข้อมูล และการเรียกค่าไถ่ข้อมูล โดย "อาชญากรคอมพิวเตอร์"(แฮกเกอร์) หรือบุคคลภายนอก รวมถึงเหตุการณ์อื่นใดที่มีผลคล้ายกันโดยเด็ดขาด ทั้งนี้ การกระทำที่มิชอบด้วยกฎหมายดังกล่าวข้างต้นนั้น ยังอาจหมายถึงพฤติการณ์ที่อาจจะเป็นภัยที่ก่อให้เกิดความเดือนร้อนแก่ทางบริษัท ฯ ในอนาคตอีกด้วย